Общи условия

Общи условия

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между "БИОМОЛ БГ” ЕООД (наричан по-долу Доставчик), от една страна, и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн salcurabg.com (наричан за краткост САЙТ), от друга страна. Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на сайта (с изключение на линка към настоящите "Общи условия"), потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези "Общи условия".

"БИОМОЛ БГ” EООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Захари Зограф“ 3, ЕИК 205588709, ЗДДС BG205588709, МОЛ: Петко Груев.

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. "Захари Зограф" 3.

Телефон: 0887 728 800

Електронна поща: office@rosalique.bg

Интернет сайт: www.rosalique.bg

Регистрация

За да получите правото да извършвате валидни заявки за закупуване на предлаганите в сайта стоки, не е необходимо първо да се регистрирате. Можете да пазарувате със същата сигурност и без да се регистрирате.

И в двата случая трябва да въведете адреса, който ще се използва за доставка, Вашето име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка. Необходимо е да изберете и парола. След като се регистрирате успешно, при всяка отделна поръчка имате възможност да коригирате Вашия телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката. С отбелязване в полето "Съгласен съм с "Общите условия"" клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите "Общи условия" и ги приема.

Поверителност на данните

Личните данни, които Сайтът получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Сайтът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време.

Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на сайта, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.

Поръчка

Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. При финализиране на Вашата поръчка Вие имате възможност да видите продуктите, които купувате, и техните цени, Вашите имена, e-mail, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на поръчката на посочения от Вас телефон ще получите потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани от оператор по е-майл или телефон. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, можете да следите и от Вашия профил.

Цена на поръчката

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка.

Проблеми при изпълнение на поръчката

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

 1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.
 2. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.
 3. Липса или грешен телефон за контакт с потребителя

  При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

  Начини на плащане

  Плащане при доставка (наложен платеж): при получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера. Винаги пазете бележката за пощенски паричен превод, издадена Ви от куриерската фирма. Пощенският паричен превод е официално разплащателно средство и замества касовата бележка според Закона за пощенските услуги и Наредба Н-18 на Министерство на Финансите.

  Плащане чрез ePay: (Само за регистрирани потребители на ePay.bg) клиентът предплаща сумата по поръчката си чрез профила си в ePay.bg. При невъзможност поръчката му да бъде изпълнена парите се възстановяват на клиента отново през ePay.bg.

  Плащане чрез EasyPay: Предплащане на сумата по поръчка във всеки офис на EasyPay в България. При невъзможност поръчката да бъде изпълнена сумата по поръчката се възстановява на клиента по избран от него начин: банков превод, пощенски паричен превод, EasyPay.

  Отказ от поръчка

  Потребителят има право да се откаже от договора за закупуването на стока в рамките на 14 работни дни след получаването на поръчката си. За целта стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба и без нарушен търговски вид, в съответствие с разпоредбите на чл. 50 от ЗЗП.

  Потребителят следва да заяви желанието си да се откаже от покупката:

  чрез формата за рекламации на интернет адрес:

  като изпрати предоставения му „Формуляр за упражняване правото на отказ от покупката“ по електронната поща или на адреса за кореспонденция;

  по телефона, като изиска входящ номер на рекламацията си.

  Потребителят следва да върне закупената стока на адрес гр. Пловдив, ул. "Д-р Владо 24" м-н Биомол в срок до 14 дни след като е заявил желанието си да се откаже от поръчката си и да заплати всички разходи по доставката.

  Спорове и жалби

  При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес.

  Гаранция на стоката

  Всички стоки, предлагани в сайта, са предоставени от официални представители и вносители. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.

  Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален, в сравнение с другия.

  (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които, в сравнение с другия начин на обезщетяване, са неразумни, като се вземат предвид:

   1. Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

   2. Значимостта на несъответствието;

   3. Възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

  Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

  (2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

  (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

  (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

  (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

   Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

   1. Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

   2. Намаляване на цената.

  (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

  (3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

   (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

   Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

   (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

   (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.